Đề nghị thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Bộ Tài chính đề nghị thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc đối tượng hết thời gian sử dụng.

Mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Theo đó, song song việc tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản, còn tập trung nhiều lĩnh vực khác như trụ sở, đất đai, nhà công vụ giao cho các đơn vị phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm.

Nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ, bản dự thảo chương trình này đề nghị thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc đối tượng hết thời gian sử dụng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, quyết liệt thu hồi nhà đất sử dụng cho thuê, mượn, liên kết… không đúng quy định.